• Jazyk
 • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: 700 - 1430
Ne: 700 - 1430
Bardejov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po-Pi: 830 - 1230
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Levoča
Po-Pi: 830 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: 900 - 1200

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Predaj, rezervácie, uzatvárenie CL zo zahraničia

0911 501 111

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk

Telefonický predaj cestovných lístkov na linkách: 701704 Praha a 807818 Bradford

Volanie zdarma zo Slovenska 0800 800 052 a zo zahraničia 00800 0520 0520

Obchodné podmienky a zásady predaja cestovných lístkov SAD Prešov, a.s.

 1. V pravidelnej medzinárodnej a diaľkovej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zásadne zaplatením cestovného lístka / ďalej len CL /. Pri on-line kúpe CL je transakcia ukončená potvrdzujúcim e-mailom.
 2. Cestovný lístok je vystavený na meno cestujúceho a je neprenosný.
 3. Cestujúci má okamihom zakúpenia CL rezervované miesto v autobuse, ktoré môže byť viazané na konkrétne číslo sedadla, len na termín jazdy uvedený na CL. Pokiaľ ho však cestujúci neobsadí do odchodu spoja, môže byť obsadené iným záujemcom. Pri OPEN-CL je cestujúci povinný si dátum spiatočnej cesty zarezervovať vopred v dostatočnom časovom predstihu v ktoromkoľvek predajnom mieste alebo u zmluvného predajcu spoločnosti SAD Prešov, a.s. . Kontaktné údaje sú zverejnené na www.sad-po.sk v časti Predajné miesta. V prípade, ak si cestujúci nezarezervuje dátum spiatočnej cesty, bude prepravený jedine v prípade voľného miesta v autobuse. Platnosť OPEN-CL je 6 mesiacov.
 4. Cestujúci bude prijatý na prepravu iba ak sa preukáže platným CL vystaveným na jeho meno pri nástupe do vozidla. Vodič je oprávnený skontrolovať údaje uvedené na CL s údajmi v doklade totožnosti. Cestujúci, ktorý si zakúpil on- line CL je povinný si ho pred cestou vytlačiť a na jednotlivej ceste ho odovzdať vodičovi.
 5. Zasahovanie do údajov na CL je neprípustné. Pri zistení akýchkoľvek zásahov bude cestujúci vylúčený z prepravy a budú voči nemu podniknuté právne kroky.
 6. Pokiaľ cestujúci stornuje CL a žiada vrátenie cestovného, bude mu účtovaný stornovací poplatok podľa platných stornovacích podmienok. CL predané cez internet je možné stornovať jedine v spoločnosti SAD Prešov, a .s., resp. na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, resp. na email predaj@sad-po.sk. Tým sa zaeviduje na CL storno poplatok v súlade s platnými storno podmienkami. Tieto sú nasledovné:
  • Cestovný lístok stornovaný viac ako 48 hodín pred odchodom príslušného spoja z nástupnej zastávky – z ceny cestovného sa odpočíta 20%-ný stornopoplatok.
  • Cestovný lístok stornovaný menej ako 48 hodín – do 2 hodín pred odchodom príslušného spoja z nástupnej zastávky – z ceny cestovného sa odpočíta 50%-ný stornopoplatok. CL nie je možné stornovať po odchode spoja! Nepredvídané, mimoriadne prípady budú posudzované osobitne taktiež na základe písomnej žiadosti s doložením vierohodného dokladu. Ak cestujúci poruší predpisy alebo zákony tranzitných alebo cieľových štátov, alebo bol zadržaný colnými, prípadne pasovými autoritami, cestovné sa nevracia. Nepreplácajú sa ani nevyužité cesty.
  • Poplatok za zmenu odchodu dátumu je 10 % z ceny lístka. Poplatok za zmenu mena je 50% z ceny lístka. Tieto zmeny je možné uskutočniť najneskôr pred odchodom autobusu z nástupnej zastávky a to len u všetkých zmluvných predajcov SAD Prešov, a.s.
 7. Poplatky za prepravu batožín:
  • na linke 807818 Michalovce - Košice/Prešov - Žilina - Praha - Brussel - London/Leicester - Sheffield - Bradford a linke 701704 Prešov - Poprad - Olomouc - Hradec Králove - Praha:
   1. Jedna príručná batožina (max. rozmery 20x30x50 cm) a jedna batožina v batožinovom priestore (max. rozmery 80x60x25 cm, max. hmotnosť 30 kg) sa prepravuje bezplatne.
   2. Druhú a ďalšiu batožinu prijme dopravca na prepravu len za podmienok, ak v batožinovom priestore je voľné miesto na jej uloženie.
    1. zo Slovenska je preprava druhej batožiny spoplatnená sumou 10 EUR
    2. z Anglicka je preprava druhej batožiny spoplatnená sumou 7 GBP
    3. z Belgicka je poplatok za druhú batožinu 10 EUR
   3. Ďalšia alebo nadrozmerná batožina je spoplatnená sumou 20 GBP/20 EUR.
   4. Druhá batožina na linke Prešov – Praha: 
    1. zo Slovenska je preprava druhej batožiny spoplatnená sumou 1 EUR
    2. z Čiech je preprava druhej batožiny spoplatnená sumou 30 CZK
  • na linke 701503 Bardejov - Poprad - Banská Bystrica - Prievidza - Bratislava:
   1. Batožina je spoplatnená podľa platného cenníka DAL SAD Prešov, a.s. ktorý nájdete na tejto adrese.
 8. Informácie, ktoré nám poskytnete pri zakúpení si cestovného lístka prostredníctvom objednávkového formulára, alebo priamo pri zakúpení na predajnom mieste zmluvného predajcu spoločnosti SAD Prešov, a.s. slúžia výlučne pre potreby spoločnosti SAD Prešov, a.s. a nebudú ďalej poskytnuté tretím osobám. Poskytnutím osobných informácií klient vyslovene dáva súhlas na spracovanie osobných informácií v predajnom systéme, archivácii poskytnutých dát a použitie poskytnutých informácií na oboznámenie klienta o zmenách, zrušení prípadne meškaní spoja. V prípade odmietnutia poskytnutia osobných informácií klient nebude informovaný o vyššie spomínaných informáciách.
 9. Prevádzkovateľ je zmocnený vykonať úpravu prevádzky alebo prepravných podmienok.KONTAKTNÉ ÚDAJE
e-mail: predaj@sad-po.sk
tel. pre SR: 0900 211 153
tel. mimo SR: 00421 911 501 111
SAD Prešov, a.s.
Košická 2
080 69 Prešov
SLOVAKIA

V Prešove, dňa 1.3.2013

SELECT DISTINCT(pg.id),pg.* FROM p_onl_galerie AS pg LEFT JOIN p_onl_galerie_skupiny AS pgs ON pg.id=pgs.galeria_id LEFT JOIN p_onl_galerie_prepravy AS pgp ON pg.id=pgp.galeria_id WHERE pg.inu='A' ORDER BY pg.datum DESC LIMIT 0,16