Otváracie hodiny predajných miest
  • Prešov
  • Bardejov
  • Lipany
  • Sabinov
  • Giraltovce
  • Stará Ľubovňa
deňčas
Po ~ Pi
700-1100
1130-1445
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
1300-1500
Ut, Št
0700-1500
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
630–10
1200–14
Ut, Št, So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi, So, Ne
zatvorené
Ut, Št
700-1015
1145-1445
deňčas
Po ~ Ne
zatvorené
deňčas
Po, Pi, So, Ne
zatvorené
Ut ~ Št
1230-1500

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu v rámci svojej organizácie, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa uvedeného zákona (ďalej len „zodpovedná osoba“).

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť podľa zákona zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný nepretržite.

Spoločnosť SAD Prešov, a.s. dané úlohy zabezpečila oznámením požadovaných údajov všetkým zamestnancom prostredníctvom „Smernice o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ ako aj týmto oznámením na svojom webovom sídle. Zodpovednou osobou SAD Prešov, a.s. je právnik spoločnosti.


Zamestnanci SAD Prešov, a.s. môžu podať podnet zodpovednej osobe:

  • písomne v označenej obálke „Určené pre zodpovednú osobu – Neotvárať“ na adresu: SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov alebo
  • ústne do zápisnice priamo u zodpovednej osoby alebo
  • na e-mail: handzo@sad-po.sk