Otváracie hodiny predajných miest
 • Prešov
 • Bardejov
 • Lipany
 • Sabinov
 • Giraltovce
deňčas
Po ~ Pi
700-1100
1130-1445
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
1300-1500
Ut, Št
0700-1500
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
630–10
1200–14
Ut, Št, So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi, So, Ne
zatvorené
Ut, Št
700-1015
1145-1445
deňčas
Po ~ Ne
zatvorené

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia

Názov a sídlo prijímateľa: SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov

Názov projektu: Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK – I. fáza projektu 

Miesto realizácie projektu: Prešov 

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 

Výška NFP: 835 897,50 EUR 

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je nákup 180 kusov informačno-komunikačného a tarifného systému (IKTS) pre operátora autobusovej dopravy SAD Prešov, a. s. Systém bude pozostávať palubného počítača, tlačiarne cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačky EMV (bankomatových) kariet a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky, podstavy a software palubného počítača. Súčasťou projektu je aj vozidlový kamerový systém a WIFI. Projekt bude realizovaný v rámci jednej etapy s názvom „Nákup informačno – komunikačného a tarifného systému".

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému.

Primárnymi výstupmi projektu budú predovšetkým:

 • technické zmeny a podpora hardvérového a softvérového vybavenia s cieľom podporiť zabezpečenie informovanosti verejnosti za účelom zatraktívnenia VOD,
 • zlepšenie obsluhy územia spoznaním skutočných dát z prevádzky,
 • úprava a zreálnenie jazdných dôb potrebných a spojenie zastávok v danej vzdialenosti a dopravnej situácii,
 • možnosť integrácie viacerých módov VOD,
 • zlepšenie podmienok cestovania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
 • zvýšený záujem návštevníkov PSK o služby VOD,
 • možnosť zavedenia nových doplnkových služieb vrátane mobilných aplikácií.

Modernizáciou vozidlového informačného a komunikačného systému vozidiel sa predpokladá najmä:

 • zabezpečenie prenosu online informácií z vozidiel na dopravný dispečing za účelom efektívneho riadenia dopravy, zároveň sa tieto informácie budú odosielať do informačných panelov na zastávky, do ostatných vozidiel za účelom informovania cestujúcich počas jazdy a taktiež pre web a mobilné aplikácie, ktoré budú slúžiť cestujúcej verejnosti pre efektívnejšie plánovanie cestovania,
 • modernizáciou systému zvukových hlásení a inštalovaním zariadení pre informovanie nevidiacich a slabozrakých sa zrýchli a zefektívni informovanie cestujúcich priamo vo vozidle, nevidiacim a slabozrakým sa uľahčí cestovanie nielen pred nástupom, ale aj počas jazdy vo vozidle,
 • modernizáciou čítacích zariadení na čipové karty sa zaručí kompatibilita s kartami vyššieho štandardu a bezpečnosti, pričom sa budú dať v systéme čítať aj karty iných dopravcov, resp. vzdelávacích inštitúcií na území funkčnej oblasti (Žilinská univerzita, stredné školy), cestujúcim sa zjednoduší manipulácia s viacerými kartami, resp. sa odstráni povinnosť mať viacero čipových kariet,
 • moderné, rýchle a bezpečné zariadenia na hlasovú komunikáciu.

Projekt podporí realizáciu plánov rozvoja VOD v PSK a na miestnej úrovni. Výrazne zlepší súčasnú nedostatočnú vybavenosť IKT infraštruktúrou a tiež rozšíri a skvalitní poskytovanie služieb pre širokú cestujúcu verejnosť. Z pohľadu verejnosti, projekt reaguje na požiadavky typu „byť informovaný mimo aj v autobuse, cítiť sa bezpečne, byť rýchlo a jednoducho vybavený, byť informovaný o reálnom stave prevádzky (meškanie pre mimoriadne situácie a dopravné zápchy) a polohe autobusu v časopriestore“. Cestujúci budú mať možnosť získavať informácie o prevádzke VOD a monitorovať VOD multimediálnymi prostriedkami, využívať tieto informácie pri plánovaní cestovania, pri využívaní rôznych druhov VOD.

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia foto-0Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia foto-1Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia foto-2Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia foto-3Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia foto-4Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia foto-5

Dokumenty na stiahnutie

názov dokumentu veľkosť
Kúpna zmluva + prílohy05.09.2018 2731,95 kb stiahnúť |
Zmluva na publicitu projektu03.04.2018 1566,35 kb stiahnúť |
Požadovaný dokument neexistuje alebo skončila jeho platnosť.