• Jazyk
 • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: 700 - 1430
Ne: 700 - 1430
Bardejov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po-Pi: 830 - 1230
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Levoča
Po-Pi: 830 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: 900 - 1200

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Predaj, rezervácie, uzatvárenie CL zo zahraničia

0911 501 111

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk

Telefonický predaj cestovných lístkov na linkách: 701704 Praha a 807818 Bradford

Volanie zdarma zo Slovenska 0800 800 052 a zo zahraničia 00800 0520 0520

Projekty EÚ - Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia

Názov a sídlo prijímateľa: SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov
Názov projektu: Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK – I. fáza projektu 
Miesto realizácie projektu: Prešov 
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 
Výška NFP: 835 897,50 EUR 

Opis projektu:
Predmetom realizácie projektu je nákup 180 kusov informačno-komunikačného a tarifného systému (IKTS) pre operátora autobusovej dopravy SAD Prešov, a. s. Systém bude pozostávať palubného počítača, tlačiarne cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačky EMV (bankomatových) kariet a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky, podstavy a software palubného počítača. Súčasťou projektu je aj vozidlový kamerový systém a WIFI. Projekt bude realizovaný v rámci jednej etapy s názvom „Nákup informačno – komunikačného a tarifného systému". 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému. 

Primárnymi výstupmi projektu budú predovšetkým: 
 • technické zmeny a podpora hardvérového a softvérového vybavenia s cieľom podporiť zabezpečenie informovanosti verejnosti za účelom zatraktívnenia VOD,
 • zlepšenie obsluhy územia spoznaním skutočných dát z prevádzky,
 • úprava a zreálnenie jazdných dôb potrebných a spojenie zastávok v danej vzdialenosti a dopravnej situácii,
 • možnosť integrácie viacerých módov VOD,
 • zlepšenie podmienok cestovania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
 • zvýšený záujem návštevníkov PSK o služby VOD,
 • možnosť zavedenia nových doplnkových služieb vrátane mobilných aplikácií.
Modernizáciou vozidlového informačného a komunikačného systému vozidiel sa predpokladá najmä:
 • zabezpečenie prenosu online informácií z vozidiel na dopravný dispečing za účelom efektívneho riadenia dopravy, zároveň sa tieto informácie budú odosielať do informačných panelov na zastávky, do ostatných vozidiel za účelom informovania cestujúcich počas jazdy a taktiež pre web a mobilné aplikácie, ktoré budú slúžiť cestujúcej verejnosti pre efektívnejšie plánovanie cestovania,
 • modernizáciou systému zvukových hlásení a inštalovaním zariadení pre informovanie nevidiacich a slabozrakých sa zrýchli a zefektívni informovanie cestujúcich priamo vo vozidle, nevidiacim a slabozrakým sa uľahčí cestovanie nielen pred nástupom, ale aj počas jazdy vo vozidle,
 • modernizáciou čítacích zariadení na čipové karty sa zaručí kompatibilita s kartami vyššieho štandardu a bezpečnosti, pričom sa budú dať v systéme čítať aj karty iných dopravcov, resp. vzdelávacích inštitúcií na území funkčnej oblasti (Žilinská univerzita, stredné školy), cestujúcim sa zjednoduší manipulácia s viacerými kartami, resp. sa odstráni povinnosť mať viacero čipových kariet,
 • moderné, rýchle a bezpečné zariadenia na hlasovú komunikáciu.

Projekt podporí realizáciu plánov rozvoja VOD v PSK a na miestnej úrovni. Výrazne zlepší súčasnú nedostatočnú vybavenosť IKT infraštruktúrou a tiež rozšíri a skvalitní poskytovanie služieb pre širokú cestujúcu verejnosť. Z pohľadu verejnosti, projekt reaguje na požiadavky typu „byť informovaný mimo aj v autobuse, cítiť sa bezpečne, byť rýchlo a jednoducho vybavený, byť informovaný o reálnom stave prevádzky (meškanie pre mimoriadne situácie a dopravné zápchy) a polohe autobusu v časopriestore“. Cestujúci budú mať možnosť získavať informácie o prevádzke VOD a monitorovať VOD multimediálnymi prostriedkami, využívať tieto informácie pri plánovaní cestovania, pri využívaní rôznych druhov VOD.

Galéria:

Súvisiace dokumenty