• Jazyk
 • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi:
700 - 1100
1130 - 1445
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Bardejov
Po,St,Pi: 1300 - 1500
Ut,Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
St:
830 - 1230
 
Po,Ut,Št,Pi: zatvorené
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po,St,Pi: zatvorené
Ut,Št:
700 - 1015
1145 - 1445
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk
SAD-od-roku-1949

Projekty EÚ - Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia

Názov a sídlo prijímateľa: SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov
Názov projektu: Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK – I. fáza projektu 
Miesto realizácie projektu: Prešov 
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 
Výška NFP: 835 897,50 EUR 

Opis projektu:
Predmetom realizácie projektu je nákup 180 kusov informačno-komunikačného a tarifného systému (IKTS) pre operátora autobusovej dopravy SAD Prešov, a. s. Systém bude pozostávať palubného počítača, tlačiarne cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačky EMV (bankomatových) kariet a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky, podstavy a software palubného počítača. Súčasťou projektu je aj vozidlový kamerový systém a WIFI. Projekt bude realizovaný v rámci jednej etapy s názvom „Nákup informačno – komunikačného a tarifného systému". 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému. 

Primárnymi výstupmi projektu budú predovšetkým: 
 • technické zmeny a podpora hardvérového a softvérového vybavenia s cieľom podporiť zabezpečenie informovanosti verejnosti za účelom zatraktívnenia VOD,
 • zlepšenie obsluhy územia spoznaním skutočných dát z prevádzky,
 • úprava a zreálnenie jazdných dôb potrebných a spojenie zastávok v danej vzdialenosti a dopravnej situácii,
 • možnosť integrácie viacerých módov VOD,
 • zlepšenie podmienok cestovania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
 • zvýšený záujem návštevníkov PSK o služby VOD,
 • možnosť zavedenia nových doplnkových služieb vrátane mobilných aplikácií.
Modernizáciou vozidlového informačného a komunikačného systému vozidiel sa predpokladá najmä:
 • zabezpečenie prenosu online informácií z vozidiel na dopravný dispečing za účelom efektívneho riadenia dopravy, zároveň sa tieto informácie budú odosielať do informačných panelov na zastávky, do ostatných vozidiel za účelom informovania cestujúcich počas jazdy a taktiež pre web a mobilné aplikácie, ktoré budú slúžiť cestujúcej verejnosti pre efektívnejšie plánovanie cestovania,
 • modernizáciou systému zvukových hlásení a inštalovaním zariadení pre informovanie nevidiacich a slabozrakých sa zrýchli a zefektívni informovanie cestujúcich priamo vo vozidle, nevidiacim a slabozrakým sa uľahčí cestovanie nielen pred nástupom, ale aj počas jazdy vo vozidle,
 • modernizáciou čítacích zariadení na čipové karty sa zaručí kompatibilita s kartami vyššieho štandardu a bezpečnosti, pričom sa budú dať v systéme čítať aj karty iných dopravcov, resp. vzdelávacích inštitúcií na území funkčnej oblasti (Žilinská univerzita, stredné školy), cestujúcim sa zjednoduší manipulácia s viacerými kartami, resp. sa odstráni povinnosť mať viacero čipových kariet,
 • moderné, rýchle a bezpečné zariadenia na hlasovú komunikáciu.

Projekt podporí realizáciu plánov rozvoja VOD v PSK a na miestnej úrovni. Výrazne zlepší súčasnú nedostatočnú vybavenosť IKT infraštruktúrou a tiež rozšíri a skvalitní poskytovanie služieb pre širokú cestujúcu verejnosť. Z pohľadu verejnosti, projekt reaguje na požiadavky typu „byť informovaný mimo aj v autobuse, cítiť sa bezpečne, byť rýchlo a jednoducho vybavený, byť informovaný o reálnom stave prevádzky (meškanie pre mimoriadne situácie a dopravné zápchy) a polohe autobusu v časopriestore“. Cestujúci budú mať možnosť získavať informácie o prevádzke VOD a monitorovať VOD multimediálnymi prostriedkami, využívať tieto informácie pri plánovaní cestovania, pri využívaní rôznych druhov VOD.

Galéria:

Súvisiace dokumenty