• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Bardejov
Po,St,Pi: 1300 - 1500
Ut-Št: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po,St: 830 - 1300
 
Ut,Št,Pi: zatvorené
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1000
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk
SAD-od-roku-1949
UBIAN

GDPR - Informačná povinnosť o spracúvaní a ochrane osobných údajov – kúpa cestovného lístka

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOU“)
 
Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa Názov Prevádzkovateľa SAD Prešov, a.s.
IČO36 477 125
Obec a PSČPrešov 080 69
Ulica a čísloKošická 2
ŠtátSlovenská republika
Právna formaAkciová spoločnosť
Telefón051/7560726
Emailsadpo@sad-po.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby Telefón051/7560710
Emailzodpovednaosoba@sad-po.sk
Účel spracúvania osobných údajov Uzatváranie zmlúv o preprave osôb s fyzickými osobami – kúpa cestovného lístka
Právny základ spracúvania osobných údajov Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónny kontakt, e-mailová adresa
Doba uchovávania osobných údajov, resp. informácie o kritériách jej určenia 2 roky

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. 

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ nemôže zmluvu o preprave osôb uzatvoriť. 

Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Prevádzkovateľa: 
  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, 
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov, 
  • na prenosnosť osobných údajov, 
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. 

Týmto potvrdzujete, že sme Vás informovali o tom, ako Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v rozsahu osobných údajov uvedených v „Informačná povinnosť o spracúvaní a ochrane osobných údajov – kúpa cestovného lístka“ na účel uzatvorenia zmluvy o preprave osôb.

Súvisiace dokumenty