Otváracie hodiny predajných miest
 • Prešov
 • Bardejov
 • Lipany
 • Sabinov
 • Giraltovce
deňčas
Po ~ Pi
700-1100
1130-1445
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
1300-1500
Ut, Št
0700-1500
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
630–10
1200–14
Ut, Št, So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi, So, Ne
zatvorené
Ut, Št
700-1015
1145-1445
deňčas
Po ~ Ne
zatvorené

Informačná povinnosť spoločných prevádzkovateľov SAD Prešov, a.s. a B.K. Prešov, spol. s r.o. - Kamerový systém

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“)

Prečítajte si prosím nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel ich spracúvame, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním a poskytnúť Vám ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

A. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

Spoloční prevádzkovatelia SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, IČO: 36 477 125 a B.K. Prešov, spol. s.r.o., Košická 2, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 289, Vám v súlade s Dohodou spoločných prevádzkovateľov zo dňa 25. 05. 2018 oznamujú, že informácie podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) bude plniť Prevádzkovateľ SAD Prešov, a.s. Zároveň oznamujú, že kontaktným miestom pre dotknutú osobu, bude Prevádzkovateľ SAD Prešov, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Dotknutá osoba však môže uplatniť svoje práva podľa GDPR a ZOOÚ u každého zo spoločných prevádzkovateľov a voči každému zo spoločných prevádzkovateľov.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa Názov Prevádzkovateľa SAD Prešov, a.s.
IČO 36 477 125
Obec a PSČ Prešov 080 69
Ulica a číslo Košická 2
Štát Slovenská republika
Právna forma Akciová spoločnosť
Telefón 051/7560726
Email sadpo@sad-po.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby Telefón 051/7560710
Email zodpovednaosoba@sad-po.sk

B. Aké Vaše osobné údaje spracúvame

Prevádzkovateľ spracúva predovšetkým také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby chránil svoje oprávnené záujmy. O dotknutých osobách zachytených kamerovým systémom spracúvame najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

DIGITÁLNY VIDEOZÁZNAM – kamerový systém Prevádzkovateľa sníma tvár a postavu fyzických osôb nachádzajúcich sa v zornom poli kamerového systému a zachytáva ich na digitálny videozáznam.

Spracúvanie osobných údajov v rozsahu digitálneho videozáznamu nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou, ale oprávneným záujmom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, a to pri Vašom pohybe v zornom poli kamerového systému Prevádzkovateľa. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam.

C. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby pri monitorovaní priestorov Prevádzkovateľa na účel ochrany života, zdravia a majetku.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Medzi oprávnené záujmy, ktoré Prevádzkovateľ kamerovým systémom sleduje, patrí:

 • ochrana života a zdravia zamestnancov Prevádzkovateľa a iných dotknutých osôb nachádzajúcich sa v objekte Prevádzkovateľa,
 • ochrana majetku Prevádzkovateľa.

D. Komu budú Vaše osobné údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje poskytneme iným subjektom len vtedy, ak to bude nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania.

E. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

F. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Osobné údaje nepodliehajú automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

G. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou SAD Prešov, a.s. a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené SAD Prešov, a.s. ako Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa.

Záznamy z kamerového systému uchovávame po dobu 15 dní odo dňa ich vyhotovenia.

Vaše osobné údaje budú zálohované. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to bude možné v súlade s pravidlami zálohovania. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. SAD Prešov, a.s. je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“).

Prevádzkovateľ aplikuje zásadu minimalizácie osobných údajov, čo znamená, že po uplynutí doby, počas ktorej je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje, osobné údaje sa vymažú z databáz a informačných systémov Prevádzkovateľa.

H. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • ODVOLAŤ SÚHLAS
  • ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať;
  • súhlas môžete odvolať písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, elektronicky na e-mailovej adrese zodpovednej osoby alebo osobne u Prevádzkovateľa;
  • odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • PRÁVO NA PRÍSTUP
  • máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame , ako aj informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame;
  • Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia;
  • Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné; - Za opakované poskytnutie osobných údajov Vám budeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom vo výške 2.- EUR.
 • PRÁVO NA OPRAVU
  • máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, právo na doplnenie neúplných osobných údajov, ako aj na ich aktualizáciu.
 • PRÁVO NA VÝMAZ (ZABUDNUTIE)
  • máte právo, aby sme na základe Vašej žiadosti bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak
   • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   • b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZOOÚ alebo § 16 ods. 2 písm. a) ZOOÚ, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   • c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZOOÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 ZOOÚ,
   • d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa ZOOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
   • f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 ZOOÚ;
  • právo na výmaz osobných údajov sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
   • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
   • b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),
   • d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie takého spracúvania, alebo
   • e) na uplatnenie právneho nároku.
 • PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
  • máte právo, aby sme na základe Vašej žiadosti obmedzili spracúvanie osobných údajov, ak
   • a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   • b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
   • d) namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZOOÚ, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane;
  • ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môžeme osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
 • PRÁVO NA PRENOSNOSŤ
  • máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
   • a) sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a
   • b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami;
  • uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.
 • PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE
  • máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu alebo našich oprávnených záujmov; ak podáte námietku, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo pokiaľ nepreukážeme dôvody na uplatnenie právneho nároku;
  • ak spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom;
  • ak podáte námietku, Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu už nebudeme ďalej spracúvať.
 • PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov ak máte podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo došlo k porušeniu ZOOÚ alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov;
  • návrh na začatie konania môžete podať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, telefón: +421 /2/ 3231 3214, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk, a to
   • a) písomne v listinnej podobe,
   • b) písomne v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci; elektronické podanie bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (t. j. bežný email bez zaručeného elektronického podpisu) treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe,
   • c) osobne na úrade ústnou formou do zápisnice.
  • Návrh na začatie konania musí v zmysle § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať
   • a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
   • b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
   • c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
   • d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy ZOOÚ alebo osobitného predpisu, ak ste si takéto právo uplatnili, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 25. 05. 2018