• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: 700 - 1430
Ne: 700 - 1430
Bardejov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po-Pi: 745 - 1145
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Levoča
Po-Pi: 830 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: 900 - 1200

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Predaj, rezervácie, uzatvárenie CL zo zahraničia

0911 501 111

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk

Telefonický predaj cestovných lístkov na linkách: 701704 Praha a 807818 Bradford

Volanie zdarma zo Slovenska 0800 800 052 a zo zahraničia 00800 0520 0520

História spoločnosti

Naša spoločnosť od svojho vzniku, vyčlenením automobilovej dopravy zo železničnej dopravy v roku 1949, prešla veľkými zmenami. Som presvedčený, že najrevolučnejšie zmeny nastali v roku 2002, privatizáciou SAD a vstupom súkromného investora.

Po roku 2002 došlo k nákupu celej flotily diaľkových autobusov a začal sa proces masívneho rozvoja medzinárodnej a tuzemskej dopravy. Došlo k výraznej efektivizácii prímestskej dopravy, ktorej ďalší rozvoj je podmienený finančným transferom z VÚC.

Určite oblasť dopravy a vôbec cestovného ruchu je najperspektívnejšou v hospodárstve SR. To si plne uvedomujeme a do budúcnosti chceme aby naša spoločnosť bola silným a spoľahlivým partnerom pre širokú cestujúcu verejnosť.

V roku 1908 bolo na území Rakúsko - Uhorska zriadené štátne podnikanie v preprave osôb v rámci verejnej dopravy . Odvtedy sa datuje aj vznik autobusovej prepravy osôb v rámci poštovej správy. Od roku 1927 začala verejné podnikanie v cestnej automobilovej doprave vykonávať aj železnica - ČSD, ktorá v roku 1932 komplexne delimitovala celú automobilovú poštovú dopravu.

Po oslobodení Československa v roku 1945 popri verejnej automobilovej doprave, vykonávanej v rámci ČSD, na východnom Slovensku prepravu osôb zabezpečovali aj rôzni súkromní dopravcovia. Bola zriadená Autospráva ČSD v Štrbe, Košiciach a Michalovciach, ktorá riadila tri autostanice - Košice, Prešov a Michalovce a vykonávala prepravu osôb i nákladov.

Zásadný prelom nastal v roku 1949, keď sa cestná automobilová doprava odčlenila od železnice a pre celé územie bývalej Československej republiky sa vytvoril jednotný podnik Československá automobilová doprava. Neskôr zákonom č. 148/50 Zb. sa pôvodný názov zmenil na Československá štátna automobilová doprava.

Do roku 1952 bola ČSAD organizovaná celoštátne v jednotnej organizácii riadenej Ústredným riaditeľstvom ČSAD so sídlom v Prahe s podriadeným oblastným riaditeľstvom v Bratislave, ktoré riadilo ČSAD na území Slovenska. Vrcholným orgánom automobilovej dopravy bolo Ministerstvo dopravy v Prahe. V roku 1953 sa vytvorili krajské podniky ČSAD Košice a Prešov, metodicky riadené príslušným KNV i Povereníctvom dopravy. V roku 1957 po zrušení Hlavných správ bola pri Ministerstve dopravy zriadená Ústredná správa, ktorá riadila cestnú automobilovú dopravu metodicky. Priame riadenie zabezpečovali príslušné krajské národné výbory.

V roku 1960 sa vytvorili národné podniky ČSAD so sídlom v každom okrese. V tomto období sa zrušilo ústredné plánovanie a financovanie ČSAD prostredníctvom ústredných orgánov a ČSAD sa stala samostatným hospodárstvom riadeným príslušným okresným národným výborom. Národný podnik ČSAD Košice vznikol zlúčením všetkých okresných podnikov pôsobiacich na území bývalých krajov Košice a Prešov a naďalej sa rozširoval.

V dôsledku rozdelenia Československej federatívnej republiky v roku 1993 došlo k presunu kompetencií a riadenia ČSAD z Ministerstva dopravy v Prahe na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií v Bratislave a súčasne došlo k premenovaniu podnikov ČSAD k 1.9.1993 na Slovenská autobusová doprava, štátny podnik - SAD, š.p. Dňom 1.7.1993 došlo k úspešnému organizačnému, hospodárskemu a finančnému odčleneniu osobnej dopravy od všetkých ostatných činností. Výsledkom toho je vznik samostatných odštepných závodov osobnej OZ 1007 Prešov a nákladnej OZ 1027 Prešov dopravy.

Na základe rozhodnutia ministra dopravy SR zanikli ku dňu 30.6.1995 podniky SAD Košice, š.p. a NAD Košice, š.p. a dňom 1.7.1995 vznikli z bývalých odštepných závodov osobnej dopravy samostatné štátne podniky. Dňom 1.7.1995 vznikol SAD Prešov, š.p.. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií vydal rozhodnutie č. 34/1999 Zb. z. zo dňa 21.5.1999 o príprave nového organizačného usporiadania štátnych podnikov SAD. V zmysle tohto rozhodnutia došlo aj v podniku SAD Prešov, š.p. k zániku štátnych podnikov SAD Bardejov a SAD Lipany, ktoré boli pričlenené k SAD Prešov, š.p.

Dňa 4. 12. 2001 bola založená Slovenská autobusová doprava Prešov, akciová spoločnosť. Na základe rozhodnutia ministra dopravy SR došlo 31. 12. 2001 k zrušeniu SAD š.p. a 1. 1. 2002 k vznikla Slovenská autobusová doprava Prešov, akciová spoločnosť,rozhodnutím zakladateľa FNM SR. ktorá prebrala majetok, práva, záväzky a povinnosti SAD š. p. Prešov.

V procese privatizácie vstúpil do a.s. nový akcionár, B.K. Prešov, s.r.o., ktorý od 16.4.2003 má majoritný podiel akcií v spoločnosti SAD Prešov,a.s. Od roku 2003 sa zrušila oprávarenská činnosť a a.s. sa venuje už len doprave. V súčasnosti SAD Prešov, a.s. má sídlo v Prešove a prevádzky v Prešove (PO, SB, LI) a v Bardejove.