Otváracie hodiny predajných miest
  • Prešov
  • Bardejov
  • Lipany
  • Sabinov
  • Giraltovce
deňčas
Po ~ Pi
700-1100
1130-1445
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
1300-1500
Ut, Št
0700-1500
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
630–10
1200–14
Ut, Št, So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi, So, Ne
zatvorené
Ut, Št
700-1015
1145-1445
deňčas
Po ~ Ne
zatvorené

História spoločnosti

Naša spoločnosť od svojho vzniku, vyčlenením automobilovej dopravy zo železničnej dopravy v roku 1949, prešla veľkými zmenami. Som presvedčený, že najrevolučnejšie zmeny nastali v roku 2002, privatizáciou SAD a vstupom súkromného investora.

Po roku 2002 došlo k nákupu celej flotily diaľkových autobusov a začal sa proces masívneho rozvoja medzinárodnej a tuzemskej dopravy. Došlo k výraznej efektivizácii prímestskej dopravy, ktorej ďalší rozvoj je podmienený finančným transferom z VÚC.

Určite oblasť dopravy a vôbec cestovného ruchu je najperspektívnejšou v hospodárstve SR. To si plne uvedomujeme a do budúcnosti chceme aby naša spoločnosť bola silným a spoľahlivým partnerom pre širokú cestujúcu verejnosť.

V roku 1908 bolo na území Rakúsko - Uhorska zriadené štátne podnikanie v preprave osôb v rámci verejnej dopravy . Odvtedy sa datuje aj vznik autobusovej prepravy osôb v rámci poštovej správy. Od roku 1927 začala verejné podnikanie v cestnej automobilovej doprave vykonávať aj železnica - ČSD, ktorá v roku 1932 komplexne delimitovala celú automobilovú poštovú dopravu.

Po oslobodení Československa v roku 1945 popri verejnej automobilovej doprave, vykonávanej v rámci ČSD, na východnom Slovensku prepravu osôb zabezpečovali aj rôzni súkromní dopravcovia. Bola zriadená Autospráva ČSD v Štrbe, Košiciach a Michalovciach, ktorá riadila tri autostanice - Košice, Prešov a Michalovce a vykonávala prepravu osôb i nákladov.

Zásadný prelom nastal v roku 1949, keď sa cestná automobilová doprava odčlenila od železnice a pre celé územie bývalej Československej republiky sa vytvoril jednotný podnik Československá automobilová doprava. Neskôr zákonom č. 148/50 Zb. sa pôvodný názov zmenil na Československá štátna automobilová doprava.

Do roku 1952 bola ČSAD organizovaná celoštátne v jednotnej organizácii riadenej Ústredným riaditeľstvom ČSAD so sídlom v Prahe s podriadeným oblastným riaditeľstvom v Bratislave, ktoré riadilo ČSAD na území Slovenska. Vrcholným orgánom automobilovej dopravy bolo Ministerstvo dopravy v Prahe. V roku 1953 sa vytvorili krajské podniky ČSAD Košice a Prešov, metodicky riadené príslušným KNV i Povereníctvom dopravy. V roku 1957 po zrušení Hlavných správ bola pri Ministerstve dopravy zriadená Ústredná správa, ktorá riadila cestnú automobilovú dopravu metodicky. Priame riadenie zabezpečovali príslušné krajské národné výbory.

V roku 1960 sa vytvorili národné podniky ČSAD so sídlom v každom okrese. V tomto období sa zrušilo ústredné plánovanie a financovanie ČSAD prostredníctvom ústredných orgánov a ČSAD sa stala samostatným hospodárstvom riadeným príslušným okresným národným výborom. Národný podnik ČSAD Košice vznikol zlúčením všetkých okresných podnikov pôsobiacich na území bývalých krajov Košice a Prešov a naďalej sa rozširoval.

V dôsledku rozdelenia Československej federatívnej republiky v roku 1993 došlo k presunu kompetencií a riadenia ČSAD z Ministerstva dopravy v Prahe na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií v Bratislave a súčasne došlo k premenovaniu podnikov ČSAD k 1.9.1993 na Slovenská autobusová doprava, štátny podnik - SAD, š.p. Dňom 1.7.1993 došlo k úspešnému organizačnému, hospodárskemu a finančnému odčleneniu osobnej dopravy od všetkých ostatných činností. Výsledkom toho je vznik samostatných odštepných závodov osobnej OZ 1007 Prešov a nákladnej OZ 1027 Prešov dopravy.

Na základe rozhodnutia ministra dopravy SR zanikli ku dňu 30.6.1995 podniky SAD Košice, š.p. a NAD Košice, š.p. a dňom 1.7.1995 vznikli z bývalých odštepných závodov osobnej dopravy samostatné štátne podniky. Dňom 1.7.1995 vznikol SAD Prešov, š.p.. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií vydal rozhodnutie č. 34/1999 Zb. z. zo dňa 21.5.1999 o príprave nového organizačného usporiadania štátnych podnikov SAD. V zmysle tohto rozhodnutia došlo aj v podniku SAD Prešov, š.p. k zániku štátnych podnikov SAD Bardejov a SAD Lipany, ktoré boli pričlenené k SAD Prešov, š.p.

Dňa 4. 12. 2001 bola založená Slovenská autobusová doprava Prešov, akciová spoločnosť. Na základe rozhodnutia ministra dopravy SR došlo 31. 12. 2001 k zrušeniu SAD š.p. a 1. 1. 2002 k vznikla Slovenská autobusová doprava Prešov, akciová spoločnosť,rozhodnutím zakladateľa FNM SR. ktorá prebrala majetok, práva, záväzky a povinnosti SAD š. p. Prešov.

V procese privatizácie vstúpil do a.s. nový akcionár, B.K. Prešov, s.r.o., ktorý od 16.4.2003 má majoritný podiel akcií v spoločnosti SAD Prešov,a.s. Od roku 2003 sa zrušila oprávarenská činnosť a a.s. sa venuje už len doprave. V súčasnosti SAD Prešov, a.s. má sídlo v Prešove a prevádzky v Prešove (PO, SB, LI) a v Bardejove.